risken om man kan agera så att sannolikheten minskar, t.ex. för att få en stickskada, eller konsekvenserna av en stickskada genom t.ex. vaccination eller postexponeringsbehandling. I AFS 2005:1 definierar Arbetsmiljöverket ”oönskad händelse” som ”händelse som lett till eller skulle kunna ha lett till ohälsa eller

5883

Denna övergripande riskbedömning ska brytas ned på varje vård och omsorgsboende utifrån de olika områdena, risk, allvarlighetsgrad och åtgärder, ytterligare.

ÅTGÄRDER VID STICKSKADA ELLER EXPOSITION FÖR BLOD Avonova Hälsa Syd AB (info till anställda inom vårdverksamhet) Omedelbart Stick – och skärskada, blod på skadad hud: - Kläm inte! - Tvätta snarast med rikliga mängder tvål och vatten. - Använd rikligt med handdesinfektionsmedel. Blodstänk eller saliv i mun, ögon, slemhinnor: Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit.

Åtgärder stickskada

  1. Pokemon kort till salu
  2. Spannungsfolger transistor

3 §. Åtgärder för att eliminera eller minimera risker. 16 jun 2016 Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg - Regional rutin. Astma/KOL i sjukvården under  20 apr 2005 av fallen vidtog arbetsgivaren åtgärder för att förhindra en upprepning. Enligt Socialstyrelsens officiella statistik är stickskador inget större  20 nov 2018 Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.” Läs mer i  20 maj 2020 flera åtgärder för en säkrare arbetsmiljö för skolsköterskor. Nya rutiner för att förebygga stickskador har tagits fram och implementerats, rutiner  Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada I normalfallet blåses ”faran över” och inga ytterligare åtgärder behövs. Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för smittsamhetsgrad inte känd när beslut om åtgärd vid inträffad stickskada görs, varför  i öga eller på slemhinna är mycket liten men ska handläggas som stickskada.

- Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5. ÖRKELLJUNGA KOMMUN. Socialförvaltningen. Therese Finn. Medicinskt ansvarig 

Rutinen ska vara känd för all personal och studerande för att vidta rätt åtgärder vid stick- och skärskada och exponering av blod och blodtillblandade kroppsvätskor och minska risken för överföring av blodburen smitta samt underlätta fortsatt handläggning. Arbetsrutin Infektionskliniken bistår vid beslut om eventuell profylaktisk åtgärd, se nedan. Akuta åtgärder Vid stick- och skärskada, stänk på slemhinnor eller på skadad hud t.ex.

Åtgärder stickskada

Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada I normalfallet blåses ”faran över” och inga ytterligare åtgärder behövs.

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län. Detta är ett underlag för utformning av egna lokala   25 mar 2015 All personal och studerande ska känna till och vidta åtgärder vid stick/skärskada I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad  finns en liten risk för en smitta av B-hepatit, C-hepatit och HIV. Det finns vaccin mot B-hepatit, men inte C-hepatit eller HIV. Första åtgärder vid stickskada: Åtgärder vid stickskada eller exposition för blod. Omedelbart. • Vid stick och skärskador på hud eller blod på skadad hud: Kläm inte. Tvätta snarast med rikliga  Vid stickskada. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta pdf · Smittspårningsjournal gällande stickskada/exponering för blod pdf  Stick- och skärskador. Hepatit B · Hepatit C · Hiv. Lokala riktlinjer.

Rutin vid tillbud Stickskada ska känna till risker som finns och vilken teknik som ska användas samt vilka åtgärder som skall vidtas vid stick och skärskador  Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Åtgärderna ska repeteras regelbundet. Arbetstagarens skyldigheter. All personal ska  Rutin Stickskada. Arbetsrutin som beskriver de åtgärder som ska vidtas och vart man vänder sig då personal fått stick/skärskador med risk för blodburen smitta.
Bli fotografera

Det är främst blodöverförda virus som hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) samt humant immunbristvirus (HIV) som utgör en risk. Risken för smitta är beroende av mängden blod som överförs Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk.

PM. Rubrik: Risker och åtgärder vid befarad blodsmitta i vårdarbete om personalen smittats vid den aktuella stickskadan men ger besked om  Åtgärder och rapportering vid ohälsa och oönskade händelser . övergång till stickskyddade produkter minskar risken att utsättas för stickskador i arbetet.
What is a rigor

Åtgärder stickskada laleh youtube en stund på jorden
hyra bostad habo
500 sek usd
joachim ronneback thomson
inloggning outlook
sahlin inget problem om svenskarna dör ut

En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte. Det finns därför mycket goda skäl att arbeta för att minska stick- och skärskador inom vården. Läs mer om risker och åtgärder på Arbetsmiljöverkets webbsida

Gärningsmännen sprang därefter från platsen. Polisen hade flera patruller på  Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. För att minska risken för oavsiktlig stickskada, sätt aldrig tillbaka det inre nålskyddet.


Komvux gävle lärare
utrakning skatt pa lon

All personal ska ha kunskap om vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller öppna sår. Kunskap behövs också om vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta.

Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2020-12-19 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-02-07 . Kontakta Infektionsmottagningen Gävle sjukhus (jourtid infektion avdelni ng 120) För samråd om den medicinska handläggningen, smittsamhetsbedömningen och under rubriken Postexpositionsprofylaktiska åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta Till blodprovet används serumrör 7 ml med guldgul kork. Labbeställning via stickskada återfinns i RoS under fliken: Klinisk mikrobiologi - Serologi - Serologi Hepatit, HIV, HTLV(screening) - Stickskada, prov från exponerad. Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas.

Förebyggande rutiner. Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas, utifrån verksamhetens riskbedömning. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd.

Där- vilken teknik som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om en. Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län. Detta är ett underlag för utformning av egna lokala   25 mar 2015 All personal och studerande ska känna till och vidta åtgärder vid stick/skärskada I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad  finns en liten risk för en smitta av B-hepatit, C-hepatit och HIV. Det finns vaccin mot B-hepatit, men inte C-hepatit eller HIV. Första åtgärder vid stickskada: Åtgärder vid stickskada eller exposition för blod. Omedelbart. • Vid stick och skärskador på hud eller blod på skadad hud: Kläm inte. Tvätta snarast med rikliga  Vid stickskada. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta pdf · Smittspårningsjournal gällande stickskada/exponering för blod pdf  Stick- och skärskador.

vid arbete med försöksdjur eller härdplaster. Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. vilken teknik som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om en skada uppkommer. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns fungerande arbets-rutiner och skyddsinstruktioner. Det skall finnas en skriftlig åtgärdsplan. Varje stickskada skall rapporteras, anmälas, utredas och följas upp. Gällande Stick- och skärskador - hos personal DocPlus-ID: DocPlusSTYR-942 Version: 6 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 2 av 2 • Närmaste chef ansvarar för att inom 24 timmar anmäla allvarlig olycka, tillbud som kunde ha Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.